STEFANIA TAMEA

Download the vcard Photo

Associate Professor

+39 0110905670 / 5670 (DIATI)

Scientific branch ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA
(Area 0008 - Ingegneria civile e Architettura)
Curriculum Curriculum file application/pdf (78 KB)
Identifiers ORCID: 0000-0001-6388-3283